இதய துடிப்பின் ஓசையானா(ளே)னே…: பாகம்.2 (Tamil Edition)

Join Our Community

Stay updated and connect with us on Telegram and WhatsApp.

Join Telegram Join WhatsApp
Rate this post

Price: [price_with_discount]
(as of [price_update_date] – Details)


இரண்டு தலைமுறையாக பகை பாராட்டி வந்த இரண்டு குடும்பங்கள் அதே காதலால் மூன்றாம் தலைமுறையில் எப்படி இணைகிறார்கள் என்பதே கதை.

ASIN ‏ : ‎ B0CQG2C1YK
Language ‏ : ‎ Tamil
File size ‏ : ‎ 1111 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 278 pages

Leave a Comment