இதய துடிப்பின் ஓசையானா(ளே)னே…: பாகம்.2 (Tamil Edition)

Join Our Community

Stay updated and connect with us on Telegram and WhatsApp.

Join Telegram Join WhatsApp
Image Describe Digital Marketing Services by Brijesh Trivedi. He Offers Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, SEO Service. He Offers 15 Days Free trial

Price: [price_with_discount]
(as of [price_update_date] – Details)


இரண்டு தலைமுறையாக பகை பாராட்டி வந்த இரண்டு குடும்பங்கள் அதே காதலால் மூன்றாம் தலைமுறையில் எப்படி இணைகிறார்கள் என்பதே கதை.

ASIN ‏ : ‎ B0CQG2C1YK
Language ‏ : ‎ Tamil
File size ‏ : ‎ 1111 KB
Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 278 pages

Leave a Comment